schminken

1.Sg. 2.Sg. (unp. 3.Sg) Imp
schminke schminkst schmink(e)
Praet 1./3.Sg. Perf 1.Sg. (unp. 3.Sg.) Konj 2 1.Sg.
schminkte habe geschminkt

Strukturen

jmdn/sich schminken
Ich schminke mich.
Ich schminke dich.

Beispiele

Ich schminke mich.
Sie ist stark geschminkt.

Wortfelder körper |

t e x t -> Denken und Schminken