a b c d e f g h i j k l
m n o p q r s t u v w z
recht geschehen
1.Sg. 2.Sg. (unp. 3.Sg) Imp
geschieht recht
Praet 1./3.Sg. Perf 1.Sg. (unp. 3.Sg.) Konj 2 1.Sg.
geschah recht ist recht geschehen geschähe recht
Strukturen
etwas geschieht jmdm recht
Das geschieht dir recht!
Beispiele
Die Strafe geschieht dir recht.
Es geschieht dir recht, dass du bestrafst wird.
Links geschehen -