a b c d e f g h i j k l
m n o p q r s t u v w z
erschaffen
1.Sg. 2.Sg. (unp. 3.Sg) Imp
erschaffe erschaffst erschaff(e)
Praet 1./3.Sg. Perf 1.Sg. (unp. 3.Sg.) Konj 2 1.Sg.
erschaffte habe erschafft
Strukturen
etwas erschaffen
Ich erschaffe ein bedeutendes Werk.
Beispiele
Gott hat die Welt erschaffen.
Anmerkung
Gehoben.

Wortfelder erzeugen |

t e x t -> Im Anfang