a b c d e f g h i j k l
m n o p q r s t u v w z
belauschen
1.Sg. 2.Sg. (unp. 3.Sg) Imp
belausche belauschst belausch(e)
Praet 1./3.Sg. Perf 1.Sg. (unp. 3.Sg.) Konj 2 1.Sg.
belauschte habe belauscht belauschte
Strukturen
SPRECHER, GESPRÄCH belauschen
Ich belausche dich.
Ich habe euer Gespräch belauscht.
Beispiele
Woher weißt du das? Hast du uns belauscht?
Ich fürchte, unser Gespräch wurde belauscht.

Links lauschen - Wortfelder sinne |